Všeobecné podmínky | COPY HOME (design studio)

Všeobecné podmínky

Obchodní podmínky společnosti

ČESKÁ MARKETINGOVÁ s.r.o.

se sídlem Bezno, Nemyslovická 123, PSČ: 294 29

IČ: 24306673, DIČ: CZ24306673

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 194959

pro poskytování služeb a prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu (e-shopu) na adrese www.copyhome.cz a/nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu)

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1   Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti ČESKÁ MARKETINGOVÁ s.r.o., se sídlem Bezno, Nemyslovická 123, PSČ: 294 29, IČ: 24306673 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 194959 (dále jen COPYHOME) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením jakéhokoliv typu smlouvy uzavírané mezi COPYHOME a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím e-shopu COPYHOME (dále jen „Smlouva“). E-shop COPYHOME je provozován na internetové adrese www.copyhome.cz.  

1.2   Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran. Pro vyloučení všech pochybností jsou:

1.2.1        Kupující v případě kupní smlouvy nebo objednatel v případě smlouvy o dílo,  dále v těchto Obchodních podmínkách označeni jen jako zákazník (dále jen Zákazník). Zákazníkem se dále rozumí spotřebitel nebo podnikatel.

1.2.2        Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s COPYHOME a nebo s ním jedná. V Obchodních podmínkách COPYHOME je označen jako Zákazník – spotřebitel.

1.2.3        Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely Obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v Obchodních podmínkách pro podnikatele. V Obchodních podmínkách COPYHOME je označen jako Zákazník – podnikatel.

1.2.4        Tam, kde v Obchodních podmínkách  COPYHOME je Zákazník označen bez dodatku (spotřebitel nebo podnikatel) platí právní úprava těchto podmínek pro oba dva typy. Tam, kde je Zákazník označen dodatkem (spotřebitel, podnikatel) platí úprava Obchodních podmínek jen pro tento typ.

1.2.5        Zákazník podáním objednávky v jakékoliv formě potvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením Smlouvy obsažená v článku 6 Obchodních podmínek – „ ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMAČNÍ ŘÁD“ a s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.  Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.2.6        Zákazník si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce COPYHOME, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. COPYHOME  nebo smluvních partnerů COPYHOME, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou výslovně sjednáno jinak.

1.2.7        Kopii Obchodních podmínek obdrží každý Zákazník jako přílohu potvrzení své objednávky na zadanou emailovou adresu. Kopii Obchodních podmínek obdrží Zákazník na jím uvedenou poštovní doručovací adresu, bude-li takové potvrzení objednávky výslovně požadovat. Zákazník bere na vědomí, že Obchodní podmínky jsou rovněž vyvěšeny ve všech provozovnách COPYHOME a jsou zveřejněny na internetové adrese www.copyhome.cz.

1.3   Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

 

2.

VYMEZENÍ DALŠÍCH POJMŮ A POSTUP UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1   COPYHOME je právnická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

2.2   Předmětem plnění podle Smlouvy je prodej nebo poskytnutí služeb a prací spočívající zejména ve zhotovení díla, popř. věci na zakázku, které je specifikováno Zákazníkem v objednávce nebo ve Smlouvě (to vše dále jen „služby“ či „zboží“).

2.3   Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a určité. Musí též odpovídat platné nabídce COPYHOME, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání plnění. Neakceptováním platných podmínek nabídky COPYHOME, či jejich akceptování zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření Smlouvy.

2.4    Není-li výslovně dohodnuto jinak, COPYHOME poskytne službu v kvalitě obvyklé v České republice a v souladu s nabídkou COPYHOME platnou v den odeslání objednávky Zákazníkem.

2.5   Předmětem plnění na základě Smlouvy je kupní smlouva nebo objednávka služeb, které je uvedeno v objednávce Zákazníka a následně potvrzeno COPYHOME v závazném potvrzení objednávky, kterým se uzavírá Smlouva. Základní informace o cenách a rozsahu nabídky jednotlivých nabízených služeb jsou dostupné na www.copyhome.cz,  přičemž Zákazník bere na vědomí, že  tyto  ceny jednotlivých služeb jsou pouze výslovně orientační, neboť konečná celková cena výrobků a služeb COPYHOME se sestává z více položek a závisí na každé, konkrétní objednávce Zákazníka a proto musí být pro platné uzavření Smlouvy ze strany COPYHOME přesně, závazně a výslovně stanovena na základě provedení kalkulace, kterou je možné zpracovat až po zaslání přesného zadání objednávky, včetně doručení datových souborů na adresu COPYHOME, které mají být zpracovány. Závazná kalkulace ceny bude ze strany COPYHOME odeslána Zákazníkovi na jím v objednávce udanou e-mailovou adresu nebo poštovní adresu ke konečnému odsouhlasení ceny a potvrzení závazné objednávky ze strany Zákazníka. Potvrzením ceny, resp. závazným objednáním ze strany Zákazníka se považuje Smlouva za oboustranně uzavřenou.

2.6     V případě, že při zpracování zakázky dojde ke změně podmínek, nebo vyjdou najevo skutečnosti, které nemohly být dříve zjištěny či předpokládány, a tento fakt má negativní dopad na celkovou cenu, má COPYHOME povinnost o této skutečnosti informovat zákazníka a dohodnout s ním změnu konečné celkové ceny služeb.

2.7   Veškeré ceny výrobků a služeb jsou uváděny v českých korunách, včetně příslušné daně z přidané hodnoty (DPH), neboť COPYHOME je plátcem daně z přidané hodnoty, (dále jen „cena služeb“). Za zakázku zpracovanou a dodanou COPYHOME Zákazníkovi, je Zákazník povinen uhradit cenu výrobků a služeb uvedenou v závazném potvrzení objednávky COPYHOME.

2.8   Postup při uzavření Smlouvy prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem): Objednávka Zákazníka je návrhem na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu prostou jakýchkoliv změn či doplnění, a to závazným potvrzením objednávky ze strany COPYHOME doručenou prostřednictvím e-mailu Zákazníkovi. Objednávka Zákazníka a závazné potvrzení objednávky ze strany COPYHOME se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohly seznámit. V případě, že si Zákazník vyžádá kalkulaci konečné ceny služeb je ve smyslu odst. 2.5 Obchodních podmínek, návrhem na uzavření Smlouvy kalkulace ceny služeb ze strany COPYHOME a Smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu prostou jakýchkoliv změn či doplnění ze strany Zákazníka, tj. závazným potvrzením této kalkulace ze strany Zákazníka doručené COPYHOME.

2.9   Ceny výrobků a služeb COYHOME zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webové adrese COPYHOME, přičemž COPYHOME vždy v záhlaví ceníku uvede výslovně termín, od kterého jsou ceny platné.  Takovým termínem je zpravidla jeden obchodní rok počínaje 1.1 a konče 31.12. daného roku. Tímto ustanovením není omezena možnost COPYHOME uzavřít Smlouvu se Zákazníkem za individuálně sjednaných podmínek. Platnost individuálních cen či smluvních podmínek je vždy uvedena v kalkulaci zaslané Zákazníkovi. Nabídka výrobků a služeb umístěná na webové adrese www.copyhome.cz   je nezávazná a COPYHOME není povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto výrobků či služeb.

2.10Postup při objednání  výrobků a služeb prostřednictvím webové aplikace (www.copyhome.cz):  Zákazník vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Při vyplňování a zadávání objednávky prostřednictvím webového rozhraní je Zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tato aplikace nabízí. Pokud zákazník tento postup nedodrží, je COPYHOME oprávněn objednávku odmítnout. Objednávkový formulář webové aplikace obsahuje zejména informace o:

2.10.1     o objednávaných výrobcích a službách,

2.10.2     způsobu úhrady ceny výrobků a služeb,

2.10.3     údaj o požadovaném způsobu vyzvednutí či doručení výrobků a hmotného výsledku provedených služeb,

2.10.4     informaci o nákladech spojených s dodáním výrobků a hmotného výsledku služeb (dále společně jen jako „Objednávka“).

2.11Před odesláním Objednávky služeb má Zákazník možnost kontrolovat, doplňovat či jakkoliv měnit údaje, které do Objednávky vložil. Objednávka je Zákazníkem odeslána kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Přijetí objednávky, nikoliv však její závazné potvrzení ze strany COPYHOME, je Zákazníkovi potvrzeno neprodleně po jejím doručení COPYHOME, formou automatické odpovědi odeslané na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).

2.12COPYHOME je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (objemu služeb, výše ceny, předpokládaných nákladech na dodání hmotného výsledku služeb/zboží) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či emailem), popř. o jejich dodatečné upřesnění, a to zejména ve vztahu k zaslaným podkladům. V případě, že vzniknou nebo mohou vzniknout nejasnosti v souvislosti se zadáním – obsahem Objednávky výrobků a/nebo služeb, bude COPYHOME kontaktovat Zákazníka se žádostí o doplnění informací či s návrhem na úpravu zadání s ohledem na zvýšení kvality či cenové efektivity poskytované služby. Smlouva je pak uzavřena až v okamžiku, kdy ze strany COPYHOME dojde k potvrzení Zákazníkovy objednávky.

2.13Zákazník bere na vědomí, že COPAHOME není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně obchodních podmínek) v minulosti s COPYHOME uzavřenou. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména neuhrazení nebo pozdní uhrazení ceny v minulosti dodané výrobky či poskytnuté služby s prodlením delším třiceti (30) dnů po splatnosti.

2.14Zákazník výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.

3.

CENA  A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1   Cenu výrobků, zboží, služeb a náklady spojené s jejich dodáním Smlouvy může zákazník uhradit COPYHOME následujícími způsoby:

3.1.1        v hotovosti nebo platební kartou v provozovnách COPYHOME,

3.1.2        platební kartou prostřednictvím internetového platebního systému prostřednictvím odkazu na webových stránkách www.copyhome.cz,

3.1.3        v hotovosti na dobírku, nebo platební kartou dopravci či v místě určeném Zákazníkem v objednávce,

3.1.4        bezhotovostně převodem na účet COPYHOME výhradně však dle podmínek vzájemně sjednaných v separátní rámcové smlouvě či jiné písemně uzavřené smlouvě (dále jen „účet COPYHOME“).

3.2   Společně s cenou služeb je Zákazník povinen zaplatit COPYHOME také náklady spojené s případným balením a dodáním zboží v předem ve Smlouvě sjednané výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou služeb i náklady spojené s případným dodáním hmotného výsledku služeb.

3.3   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena výrobků a služeb splatná při převzetí. V případě předem dohodnuté bezhotovostní platby, je cena výrobků služeb splatná do  patnácti (15) dnů od vystavení daňového dokladu - faktury. V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhrazovat cenu výrobků a služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit cenu služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet COPYHOME.

3.4   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví COPYHOME ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. COPYHOME je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví COPYHOME Zákazníkovi po uhrazení ceny zboží služeb a předá jej zákazníkovi při dodání, resp. převzetí hmotného výsledku služeb.

3.5   Je-li cena dodávky zboží, výrobků a služeb ve Smlouvě dohodnuta mezi COPYHOME a Zákazníkem formou bezhotovostní platby je COPYHOME v případě prodlení Zákazníka s úhradou sjednané ceny oprávněna účtovat Zákazníkovi rovněž zákonný úrok z prodlení. Je-li prodlení Zákazníka s úhradou ceny za dodávku zboží, výrobků a služeb delší třiceti (30) dnů ode dne sjednaného termínu úhrady, je COPYHOME oprávněna účtovat Zákazníku i smluvní pokutu ve výši žádná celá, tři desetiny procenta ( 0,3%) denně z dlužné částky za každý den prodlení.

4.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1   V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má Zákazník – spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o :

4.1.1        kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

4.1.2        Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

4.1.3        Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka služeb či zboží, ode dne převzetí první dodávky hmotného výsledku služeb či zboží.

4.2   Výše uvedená lhůta pro odstoupení od Smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Zákazník - spotřebitel v jejím průběhu odešle COPYHOME oznámení, že od Smlouvy odstupuje.

4.3   V případě, že se Zákazník – spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy, navrhuje COPYHOME následující postup:

4.3.1        Zákazník – spotřebitel kontaktuje COPYHOME prostřednictvím formuláře na internetové adrese COPYHOME: www.copyhome.cz , nebo na adrese sídla COPYHOME či  provozovny COPYHOME a písemně uvede, že odstupuje od Smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu zákazníka pro vrácení peněz (tj. ceny služeb a nákladů na dodání zboží do místa určeného zákazníkem),

4.3.2         COPYHOME v textové podobě potvrdí Zákazníkovi přijetí formuláře, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení Zákazníka – spotřebitele od Smlouvy, zašle nebo předá Zákazník - spotřebitel COPYHOME bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, hmotný výsledek služby (zboží), které od COPYHOME obdržel,

4.3.3         Peníze (tj. cena zboží, výrobků či služeb a náklady na dodání hmotného výsledku služeb či zboží do místa určeného Zákazníkem) budou vráceny ze strany COPYHOME na uvedené číslo bankovního účtu Zákazníka – spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, nikoliv však dříve než Zákazník - spotřebitel hmotný výsledek služeb, výrobku či zboží COPYHOME předá nebo prokáže, že jej COPYHOME již odeslal.

4.4   V případě, že se Zákazník – spotřebitel rozhodne odstoupit od Smlouvy, nese náklady spojené s navrácením hmotným výsledkem služeb/výrobků či zboží na adresu sídla COPYHOME, jestliže hmotný výsledek služeb/zboží či výrobků nemůže být pro jeho povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

4.5   Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, s jejichž plněním již COPYHOME na základě požadavku Zákazníka započal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, je Zákazník povinen uhradit COPYHOME poměrnou část ceny těchto výrobků nebo služeb poskytnutých do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

4.6   Zákazník - spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu či osob jemu blízkých.

4.7   Byl-li společně se službou, výrobkem či zbožím poskytnut Zákazníkovi ze strany COPYHOME dárek, je darovací smlouva mezi COPYHOME a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, kdy dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu s hmotným výsledkem služby, výrobku či zbožím povinen COPYHOME vrátit i poskytnutý dárek.

 

5.

PŘEPRAVA A DODÁVKA SLUŽEB, VÝROBKŮ A ZBOŽÍ

5.1   Způsob dodání či dopravy výrobků a zboží, včetně informace o dopravném je obsažen ve Smlouvě uzavřené se Zákazníkem.

5.2   Je-li COPYHOME podle Smlouvy povinna dodat zboží či výrobky na místo určené Zákazníkem ve Smlouvě, je Zákazník povinen převzít výrobky a zboží při dodání. Nepřevezme-li Zákazník zboží při dodání, je COPYHOME oprávněna požadovat náklady ve formě poplatku za uskladnění ve výši 0,5 % z ceny služeb (slovy: žádná celá pět desetin procenta) za každý i započatý den uskladnění výrobků či zboží.

5.3   V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, popř. náklady spojené s jiným než smluveným způsobem doručení.

5.4   Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném otevření zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Zákazník stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1   COPYHOME odpovídá Zákazníkovi, že hmotný výsledek služby, výrobků a zboží při převzetí Zákazníkem nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 občanského zákoníku).

6.2   Nemá-li zboží, výrobky vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, popř. v případě díla – hmotného výsledku poskytnutých služeb, neodpovídá-li Smlouvě, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu COPYHOME nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že COPYHOME nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

6.3   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí hmotného výsledku služeb/zboží či výrobku Zákazníkem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.4   Práva z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, jde-li o vady, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou Zákazníkem nebo neodbornou manipulací prováděnou Zákazníkem.

6.5   Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně ve Smlouvě.

6.6   Zákazník - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí, Zákazník - podnikatel ve lhůtě šesti měsíců od převzetí.

6.7   Pro Zákazníka - podnikatele se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení občanského zákoníku následující:

6.7.1        výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,

6.7.2        při nepodstatném porušení smlouvy má Zákazník právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny, a to podle volby COPYHOME,

6.7.3        při podstatném porušení smlouvy má Zákazník -  právo na přiměřenou slevu z ceny nebo na odstoupení od Smlouvy.

6.8    Pokud Zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje COPYHOME následující postup:

6.8.1        Zákazník informuje přepravce, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla Zákazníkovi zásilka doručena, a vyžádá si u přepravce sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u zákazníka a její doručení COPYHOME.

6.8.2         Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena.

6.8.3        Zákazník současně informuje bez zbytečného odkladu písemně COPYHOME na adrese sídla anebo provozovny o poškození zásilky a zašle COPYHOME fotodokumentaci poškozeného zboží a obalu.

6.9   Reklamaci může Zákazník uplatnit u COPYHOME - osobně v provozovně Mladá Boleslav, Máchova čp. 1479, PSČ: 293 0, poštou formou zaslání doporučené zásilky na adresu sídla COPYHOME, která je totožná s adresou provozovny anebo prostřednictvím elektronické pošty zaslané na adresu: reklamace@copyhome.cz Při uplatnění reklamace je nezbytné, aby vždy Zákazník vyplnil reklamační list, který v případě osobní reklamace se Zákazníkem vyplní odpovědný pracovník COPYHOME v sídle a provozovně společnosti v pracovní den v době od 08.00 hod do 18.00 hod. Při uplatnění reklamace poštou či elektronickou poštou je možné rovněž využít reklamační list, který je k dispozici na internetových stránkách COPY HOME www.copyhome.cz . V případě uplatnění reklamace poštou či elektronickou poštou je společně s vyplněným reklamačním listem nezbytné zaslat i fotodokumentaci poškozeného hmotného výsledku služeb/ výrobků nebo zboží. COPYHOME současně upozorňuje, že čitelné vyplnění reklamačního listu, v němž musejí být vyplněny zejména veškeré kontaktní údaje Zákazníka a stručný popis reklamované vady, je nezbytným předpokladem pro řádné uplatnění reklamace.

6.10COPYHOME rozhodne o reklamaci Zákazníka – spotřebitele v případě reklamace uplatněné osobně ihned, ve složitých případech či v případě jejího uplatnění poštou či elektronickou poštou do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobků, zboží či dodané služby, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se COPYHOME se Zákazníkem – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. V případě reklamace Zákazníka – podnikatele činí lhůta k vyřízení reklamace ze strany COPYHOME třicet (30) dnů.

7.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

7.1   Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu na adrese www.copyhome.cz  (včetně např. fotografií výrobků a nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní e-shopu.

7.2   Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní e-shopu. Webové rozhraní e-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků COPYHOME a který je v souladu s jeho určením.

7.3   Zákazník není oprávněn bez předchozího souhlasu statutárního orgánu COPYHOME postoupit svou pohledávku vůči COPYHOME vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu.

7.4   COPYHOME není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.5    Zákazník bere na vědomí, že COPYHOME nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku protiprávních zásahů třetích osob do webové stránky www.copyhome.cz nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.6   COPYHOME prohlašuje, že Zákazníkovi budou ze strany COPYHOME zachována veškerá autorská práva související s užitím jeho snímků, resp. dat či textů.

7.7   Zákazník nese veškerou odpovědnost za dodržování a ochranu autorských, licenčních či obdobných práv třetích osob. Zákazník bere na vědomí zejména, že do objednávky umístí pouze data, texty, obrázky, fonty či jiný materiál, ke kterým má právo užívání buď sám, nebo má k jejich užití souhlas jejich autora či oprávněného vlastníka. V případě, že by se kdykoliv ukázalo toto prohlášení zákazníka jako nepravdivé, je zákazník povinen uhradit COPYHOME veškerou škodu, která nepravdivostí tohoto prohlášení COPYHOME vznikla. Škodou se ve smyslu tohoto ujednání rozumí zejména jakékoliv sankce a náhrady uložené na základě rozhodnutí orgánů státní správy, soudů či úřadů ale rovněž i veškeré náklady COPYHOME spojené s obranou proti těmto rozhodnutím, včetně nákladů spojených s právním zastoupením, úhradou soudních či správních poplatků, nákladů na vyhotovení znaleckých posudků, apod.

7.8   Zákazník bere na vědomí, že v případě ztráty datových souborů v průběhu datových přenosů, popřípadě v průběhu zpracování, COPYHOME nenese žádnou odpovědnost za škody spojené s vytvořením podkladů pro objednávku (přípravu dat).

7.9   COPYHOME si vyhrazuje právo svobodného rozhodnutí a oprávnění kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud tato obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech, zvířatech, apod.

8.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1   COPYHOME zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn. COPYHOME je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky pod registračním číslem …………..

8.2   Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a zákaznická skupina (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3   Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů COPYHOME, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi.

8.4   Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a zavazuje se bez zbytečného odkladu informovat COPYHOME o změně ve svých osobních údajích.

8.5   Zpracováním osobních údajů Zákazníka může COPYHOME pověřit třetí osobu, jako zpracovatele. COPYHOME ujišťuje Zákazníka, že kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu Zákazníka předávány třetím osobám.

8.6   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7   Zákazník bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8   V případě, že by Zákazník nabyl dojmu, že COPYHOME nebo zpracovatel (odst. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo:

8.8.1        požadovat od COPYHOME nebo zpracovatele odpovídající vysvětlení,

8.8.2        požadovat, aby COPYHOME nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý závadný stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, COPYHOME nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li COPYHOME nebo zpracovatel žádosti, má Zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Zákazník obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8.9   Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu COPYHOME povinen tuto informaci předat. COPYHOME má však právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, výrobky službami nebo podnikem COPYHOME na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení COPYHOME na elektronickou adresu Zákazníka.

9.

DORUČOVÁNÍ

9.1   Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

9.2    Platí, že zpráva je doručena:

9.2.1        v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

9.2.2        v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

9.2.3        v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

9.2.4        v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1Pokud vztah související s užitím webové stránky www.copyhome.cz  nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. K řešení sporů plynoucí ze Smlouvy ve věcně a místně příslušný obecný soud České republiky.

10.2COPYHOME je oprávněn k prodeji zboží a výrobků a k poskytování služeb nabízených prostřednictvím webových stránek na základě živnostenského oprávnění a činnost COPYHOME nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad v Mladé Boleslavi.

10.3 Salvátorská klausule: Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4Smlouva je archivována COPYHOME v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

10.5 Zvláštní ujednání se Zákazníkem učiněná ve Smlouvě mají přednost nebo ujednání Smlouvy, která práva a povinnosti, termíny a lhůty mění, májí přednost před ustanovením těchto Obchodních podmínek, a to i v situaci, že by byla s nimi v rozporu.

10.6Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webové adrese COPYHOME www.copyhome.cz  a jsou rozhodné pro veškeré objednávky a Smlouvy učiněné v tento den a později. COPYHOME si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích Obchodních podmínek.

10.7Uzavřením Smlouvy se obchodní podmínky COPYHOME stávají pro Zákazníka závaznými.

V Mladé Boleslavi dne 12. srpna 2015